โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ภายใต้กรอบ TQF  ปี 2553
   
     แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ภายใต้กรอบ TQF ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโรงแรมเซ็นเธร่า บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ และชมรมต่างๆ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ  ส่วนในการดำเนินกิจกรรมนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือและตั้งใจในการรับฟังแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ดีจากวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นอย่างดี รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการช่วยกันแสดงความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้กับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น