แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
โทรศัพท์.0-2321-6930-9, 0-2320-2770 ต่อ 1302-1303
โทรสาร 0-2321-4444