ภาระงานประจำแผนก
  1. งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
2. งานพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. งานส่งเสริมบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
4. งานส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
5. งานส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ส่วนกลาง/ คณะ และชมรม
6. งานส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
7. งานส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
8. งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
9. ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
   
  วิสัยทัศน์
           แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อม ทั้งคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
   
  คำขวัญ
           กิจกรรมสร้างคน คนสร้างชาติ พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
   
  เป้าหมาย
  1. เป็นผู้ใฝ่รู้ ให้คิดในเชิงสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดี
2. มีความสามารถหรือทักษะในการคิดและวางแผน เพื่อการปฏิบัติ และพัฒนางานของตน
3. มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ และรักสถาบัน
4. สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีวิธีดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย
6. มีลักษณะนิสัยเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย
   
  พันธกิจ
  1. ดำเนินตามนโยบายและแผนงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ
    มหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย
3. ดูแล กำกับ ติดตาม และประสานงานดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา ของสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง
    คณะ และชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ประสานงานระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา