โครงการประกวด KBU. MR. & MISS  UNIVERSITY AWARD  2010   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         
โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากรงานกิจการนักศึกษา   โครงการสัมมนาผู้นำศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์
         
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมเชียร์และรับน้องแบบสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ การประชุมวิชาการเรื่อง การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ของคณะ   โครงการถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
         
โครงการศึกษาดูงานศาลจังหวัดมีนบุรี   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
         
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ภายใต้กรอบ TQF ปี 2553   โครงการถวายพระพร
         
ค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553   โครงการเสริมสร้างพลังใจในการเรียนเพื่อการพัฒนาตนเอง
         
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา   การเขียน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
         
โครงการกีฬาสโมสรนักศึกษา สสอท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 7   โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำกิจกรรมยุคใหม่ ปี2553
         
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
         
         
หน้าที่ : 1 2 3