หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
   
 
   

อาจารย์วัชรา หมัดป้องตัว

โทรศัพท์ 08 1850 2702

คุณวุฒิ
     - ศศ.บ ( ภาษาอังกฤษ ) ม.รามคำแหง
     - กศ.ม ( การอุดมศึกษา ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

งานสอน
     - วิชา EN. 104

 
   
   
   
 อาจารย์ประจำแผนก
 
 
   

อาจารย์พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง

คุณวุฒิ
     - ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เอกพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา (เอกการฝึกและการจัดการกีฬา) ราชภัฎเชียงใหม่

 
   
 
   

อาจารย์นารถฤดี รักขันโท

คุณวุฒิ
     - หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ( น.ต.บ.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต