ขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมประชุม 2 มี.ค. 53
   
       แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง ส่วนคณะทุกคนเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 3309 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 16.00 น. โดยพร้อมเพียงกัน